ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY

Naposledy změněno 07.06.2023

ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ POTŘEBY

(podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Stupně závislosti na péči druhé osoby se určují podle počtu základních životních potřeb (viz níže), které oprávněná osoba nezvládá bez pomoci druhé osoby, a to ani za využití dostupných kompenzačních pomůcek.

Vliv na posuzování základních životních potřeb má věk oprávněné osoby. U osob starších 18 let se posuzuje zvládání 10 základních životních potřeb (dále jen ZŽP), u osob mladších 18 let pouze 9 ZŽP, protože u nich se neposuzuje zvládání péče o domácnost.

U osob mladších 18 let věku (dále „dítě“) se při posuzování jednotlivých základních životních potřeb zohledňuje také vývojová fáze, ve které se aktuálně nachází – to znamená, že se neuznává nezvládání základních životních potřeb, které by toto dítě nezvládalo ani bez postižení, a to z důvodu nízkého věku.

 

Vymezení schopnosti zvládat základní životní potřeby

(dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 505/2006 Sb., prováděcí předpis k zákonu o sociálních službách)

a) Mobilita

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat

1.     vstávání a usedání,

2.     stoj,

3.     zaujímat a měnit polohy,

4.     pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v bytě a běžném terénu v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu,

5.     otevírat a zavírat dveře,

6.     chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů,

7.     nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.

 

b) Orientace

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1.     poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem,

2.     mít přiměřené duševní kompetence,

3.     orientovat se osobou, časem a místem,

4.     orientovat se v přirozeném sociálním prostředí,

5.     orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.

 

c) Komunikace

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1.     vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení,

2.     chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv,

3.     vytvářet rukou psanou krátkou zprávu,

4.     porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům,

5.     používat běžné komunikační prostředky.

 

d) Stravování

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1.     vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,

2.     nalít nápoj,

3.     rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji,

4.     najíst se a napít,

5.     dodržovat stanovený dietní režim,

6.     konzumovat stravu v obvyklém denním režimu,

7.     přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.

 

e) Oblékání a obouvání

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1.     vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem,

2.     rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit,

3.     oblékat se a obouvat se,

4.     svlékat se a zouvat se,

5.     manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

 

f) Tělesná hygiena

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1.     použít hygienické zařízení,

2.     dodržovat tělesnou hygienu, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla,

3.     provádět celkovou hygienu,

4.     česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

 

g) Výkon fyziologické potřeby

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1.     včas používat WC,

2.     zaujmout vhodnou polohu,

3.     vyprázdnit se,

4.     provést očistu,

5.     používat hygienické pomůcky.

 

h) Péče o zdraví

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1.     dodržovat stanovený léčebný režim,

2.     provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky,

3.     rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

 

i) Osobní aktivity

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1.     navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami,

2.     plánovat a uspořádat osobní aktivity,

3.     styku se společenským prostředím,

4.     stanovit si a dodržet denní program,

5.     vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

 

j) Péče o domácnost

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

1.     nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti,

2.     manipulovat s předměty denní potřeby,

3.     obstarat si běžný nákup,

4.     ovládat běžné domácí spotřebiče,

5.     uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj,

6.     vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí,

7.     obsluhovat topení,

8.     udržovat pořádek.


© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.