login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Dotaz č. 5314 | 2018-07-17 09:57:01 | kategorie 9
výplata příspěvku na péči
Tisk

Již dva roky je mě jako onkologickému pacientu, vyplácen příspěvek na péči ve výši 8.800.- kč.

Až do června bylo vše v pořádku. Bohužel v květnu t.r. mě zemřela manželka máí tato skutečnost vliv na vyplácení příspěvku ?

Děkuji za odpověď

Odpověď - 2018-07-17 13:47:55
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Ptáte se, zdali tato skutečnost, v níž se nyní nacházíte, má vliv na vyplácení příspěvku na péči?

Vliv na vyplácení příspěvku tato skutečnost nemá, neboť příjemcem příspěvku jste vy, jakožto oprávněná osoba.

Z dotazu není jasné, zdali Vaší pečující osobou byla manželka. Pokud ano, je třeba nahlásit do 8 dnů - stačí písemnou formou -  na příslušný úřad práce v místě Vašeho bydliště změnu pečující osoby.

S pozdravem Mgr. Michaela Zapletalová
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5310 | 2018-07-12 11:04:39 | kategorie 9
Insolvence a dávky hn
Tisk
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu.
Rok splácím insolvenci. Měsíční splátka je 3 000,- Kč. Je hrazena dárcem, který celou částku zasílá ze svého účtu na účet ins.správce. Pracuji na částečný úvazek mzda 5 400 Kč čistého, dále pobírám dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení 3 400 Kč) a dávky hmotné nouze (doplatek na bydlení 3 450 Kč a příspěvek na živobití 750 Kč). Včera mi byly obě dávky hmotné nouze odejmuty z důvodu, že splátka 3 000 Kč, která je hrazena formou daru - dárcovská smlouva, je vlastně také mým příjmem. Tím pádem mám celkově vyšší příjem a na dávky mi nevzniká nárok. Mám nějakou šanci na odvolání? Počítá se částka z dárcovské smlouvy do příjmu pro výpočet dávek?
Měla jsem celkový příjem ze zaměstnání + dávky 13 000 Kč, náklady na bydlení 8 500 Kč. Nyní, po odejmutí dávek, mám příjem 8 800 Kč, zůstane mi teda na měsíc 300 Kč.
Moc děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.
Odpověď - 2018-07-17 13:53:59
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

děkujeme za váš dotaz, kterým se nás ptáte, zda se do výpočtu dávek hmotné nouze započítává i dárcovská smlouva a zda se případně máte možnost proti rozhodnutí o odejmutí dávek hmotné nouze odvolat. 

Bohužel, je to skutečně tak, jak píšete, a peníze, které za vás jsou placeny na základě dárcovské smlouvy, jsou vám započítávány jako opakující se nebo pravidelný příjem. A tím pádem vám tento příjem navyšuje váš základ pro přiznání dávek hmotné nouze. Seznam ostatních započitatelných příjmů najdete například na stránkách MPSV.cz 

Proti rozhodnutí o odejmutí dávek hmotné nouze se lze odvolat do 15 dní od převzetí rozhodnutí.

V současné chvíli bych radila domluvit se například s insolvenčním správcem, zda lze tuto skutečnost ošetřit jinou formou, která by nebyla započítávána do vašeho příjmu. Následně si můžete o dávky požádat znovu. 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5300 | 2018-06-27 11:33:49 | kategorie 9
Dph
Tisk

 Dobrý den, 

 Mám dotaz ohledně vrácení DPH při zakoupení motorového vozidla s příspěvkem.  Byl mě schválen příspěvek k zakoupení motorového vozidla a tak jsem objednal nové auto v domnění že dodatečně budu žádat o vrácení DPH. Při hledání na internetu jsem zjistil že někdo také uvádí podmínkou pro vrácení DPH zařazení vozu do kategorie M1,  které objednané auto zřejmě nemá. Lze nějakým způsobem žádat o vrácení DPH, případně zapsat vůz do dané kategorie M1?    Tato informace většinou na webových stránkách není napsáno, avšak mě přijde jako nejzákladnější.

 Děkuji za informace 

 S pozdravem Vašek 

Odpověď - 2018-06-28 14:20:36
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

 Dobrý den,

 děkujeme za Váš dotaz ohledně vrácení DPH na automobil.

 Zákon o DPH neříká v případě vrácení daně osobám se zdravotním postižením nic o kategorizaci automobilů o které se zmiňujete. V zákoně se pouze uvádí pojem motorové vozidlo, který však není blíže specifikován. Hlavní podmínkou je, zda jste automobil zakoupil z  příspěvku na zvláštní pomůcku – automobil, který vám byl přiznán a vyplacen úřadem práce.  

 Pokud si nejste jistý, zda máte nárok na vrácení DPH, doporučujeme oslovit finanční úřad, kde vám dle údajů o zakoupeném automobilu podají nejpřesnější informace.

 Podmínky dle zákona: Vracení daně osobám se zdravotním postižením

 (1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u motorového vozidla této osobě dodaného.

 (2) Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán příspěvek podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením na jí dodané motorové vozidlo.

 (3) Daň se vrací osobě se zdravotním postižením za jedno motorové vozidlo jí dodané v období 5 let, nejvýše však do výše 100 000 Kč. Daň lze vrátit opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne předchozího vrácení daně.

 (4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.

 (5) Daň lze osobě se zdravotním postižením vrátit před uplynutím doby podle odstavce 3, a to na základě rozhodnutí podle odstavce 2.

 (6) Je-li osobě se zdravotním postižením dodáno ojeté motorové vozidlo, může tato osoba uplatnit nárok na vrácení daně vypočtené ze základu daně podle § 90. V tomto případě je povinen uvést daň na daňovém dokladu i obchodník při uplatnění zvláštního režimu podle § 90.

 (7) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením na pořízení motorového vozidla, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a to od toho dne, který nastane později.

 (8) Osoba se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavců 1 a 2, může uplatnit tento nárok podáním žádosti o vrácení daně správci daně místně příslušnému podle jejího místa pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.

 (9) Žádost o vrácení daně musí obsahovat

 a) jméno, místo pobytu a rodné číslo osoby se zdravotním postižením,

 b) rozhodnutí podle odstavce 2,

 c) daňový doklad podle § 28 nebo doklad o prodeji motorového vozidla.

 (10) Na dokladu o prodeji motorového vozidla je plátce povinen uvést

 a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,

 b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,

 c) jméno a místo pobytu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje,

 d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

 e) evidenční číslo dokladu,

 f) den uskutečnění zdanitelného plnění,

 g) sazbu daně a základ daně,

 h) výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,

 i) výši ceny včetně daně celkem.

 (11) V případě, že osoba se zdravotním postižením, které byla vrácena daň podle odstavce 8, ve lhůtě 60 měsíců od vrácení daně vlastnické právo k motorovému vozidlu převede nebo motorové vozidlo pronajme, je povinna vrátit vyplacenou částku, nebo její poměrnou část na účet příslušného správce daně, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo.

  (12) Pro výpočet poměrné části vyplacené částky podle odstavce 11 se vychází z počtu měsíců, který zahrnuje měsíc, ve kterém osoba se zdravotním postižením vlastnické právo k motorovému vozidlu převedla nebo motorové vozidlo pronajala, do uplynutí lhůty podle odstavce 11.

 

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5298 | 2018-06-26 15:55:37 | kategorie 9
Žádost o ID
Tisk

Dobrý den,prosím o radu.Más 18-ti letého syna,který před rokem onemocněl schizofrenií.Nyní je celkem dobře zaléčen,ale školu bohužel nezvládal a proto ji sám teď v červnu ukončil.Chtěla jsem,aby si zkusil zažádat o ID,alespoň částečný,protože si myslím,že nemoc ho omezuje.Musí si hledat nějakou jednoduchou práci,pravděpodobně na částečný úvazek a pod.Když jsem se na to ptala psychiatra,tak mi řekl,že to není tak jednoduché,že se musí nejdřív zaměstnat,aby se zjistilo jakou snese zátěž. Vůbec tedy nevím co mám dělat,zaměstnat se bude pro něho těžké,a já jsem toho názoru,že na částečný důchod určitě nárok má,ale nevím jestli o něj může zažádat když se k tomu psychiatr staví takto.Děkuji za odpověď

Odpověď - 2018-06-28 12:07:30
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz ve kterém se ptáte, zda může Váš syn žádat o důchod.

Žádost o důchod Vám nikdo nemůže zakázat a určitě ji podat můžete, a to na kontaktním místě ČSSZ. Psychiatr a případně i další lékaři pak dodávají lékařské zprávy, na základě kterých je vyhotoven posudek. Ten pak slouží jako podklad pro rozhodnutí, zda má syn na ID nárok, či nikoliv.

Na ČSSZ bych se ale obrátil každopádně, protože, jak píšete, syn ukončil studium, tudíž za něj velmi pravděpodobně přestane být hrazeno zdravotní a sociální pojištění. Pokud Vám toto na ČSSZ potvrdí, bude zřejmě žádoucí, aby syn buď začal pracovat, a nebo se registroval na úřadě práce.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5295 | 2018-06-22 11:19:43 | kategorie 9
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Tisk

Dobrý den,

prosím zda má nárok na příspěvek - zvláštní pomůcku "Motorové vozidlo" syn, který je upoután na elektr. polohovací lůžko (má od zdrav.pojištovny), je nepohyblivý po prodělané mozkové mrtvici ochrnut na levou polovinu těla. Má průkaz ZTP-P a je pravidelně převážen sanitou vleže na různá vyšetření do FN v Brně neboť má Akutní myeoblastickou leukemii diagnoza C 920 v důsledku toho právě prodělal tu mrtvici. Nyní nám došlo z Úřadu práce v Třebíči, že dle posudku zdravot.stavu nemá těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí atd.!?  Tedy nárok na příspěvek nemá ! Jenže se sám nedostane ani z postele a musí s ním někdo být 24 hodin denně jelikož má jen podložky a veškerou hygienu atd. musí obstarat jiná osoba ...

Nám bylo řečeno v Brně, že na to nárok má ale nyní dle tohoto posouzení ÚP je samostatný a nikoho nepotřebuje !!!  Ve Zprávách z FN v Brně má také pokaždé jasně uvedeno, že Pacientův stav je komplikován mozkovou ischemií s následnou levostrannou hemiplegií a pacient není schopen se sám postavit a samostatně zvládnout základní úkony !!! Manželka kvůli němu odešla ze zaměstnání a pečuje o něj celodenně, neboť je závislý na cizí pomoci !     Ovšem když potřebujeme někam jet vyřídit s ním různé věci např. i na ten ÚP, tak jej potřebujeme přepravit a má navíc i sníženou imunitu + je alergik a astmatik !  Nyní jej čeká transplantace kostní dřeně po několika chemoterapiích.

   Tak prosím o Vaše vyjádření zda nárok má či ne !?

Děkuji a přeji hezký den.

Mejzlík - otec

 

Odpověď - 2018-06-25 13:46:46
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Ptáte se, zda má Váš syn nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, či nikoliv.

Bohužel nejsme kompetentní vyjadřovat se k samotnému nároku, to je vždy na stanovisku rozhodujícího orgánu.

Nicměně součástí Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (329/2011 Sb.) je příloha, která vymezuje okruh diagnóz, které mají nárok na Příspěvek na zvláštní pomůcku. V tomto výčtu diagnoza AML opravdu není. Pokud však máte z nemocnice vyjádření, že syn trpí mj. levostrannou hemiplegií, doporučoval bych podat odvolání proti zamítavému rozhodnutí, neboť jednostranná hemiplegie vzásadě odpovídá ustanovení písmene "d" přílohy o tom, kdo má na příspěvek nárok. To jest: "funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí"

Odvolání bych podpořil Vámi zmíněnou zprávou z nemocnice. S odvoláním Vám případně můžeme pomoci, například prostřednictvím osobní konzultace v jedné z našich poraden. Jejich seznam naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5290 | 2018-06-17 18:37:55 | kategorie 9
Dlouhodobé ošetřovné
Tisk

Dobrý den,

prosím je možné, aby dlouhodobé ošetřovné potvrdil i ošetřující lékař z lůžka LDN (léčebny dlouhodobě nemocné nebo následné péče)?

Mohu si vzít nemocného domů do dolouhodobé ošetřovatelské péče z lůžka LDN?

(V praxi se děje to, že hospitalizace v nemocnici na akutím/standartním lůžku v nemocnici je cca okolo 5 dnů a následně se nemocný/pacient překládá na lůžko LDN. Ráda bych si vzala nemocného domů do dolouhodobé ošetřovatelské péče z lůžka LDN).

Děkuji předem za odpověď.

Odpověď - 2018-06-19 12:20:26
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz ve kterém se ptáte, kdo může potvrdit dlouhodobné ošetřovné.

Pro dlouhodobé ošetřovné bude třeba doložit vyplněnou žádost v podobě tiskopisu, který dostanete od lékaře lůžkového zařízení, který ošetřuje nemocnou osobu. Právě ten žádost potvrdí a podepíše. Tiskopis musí obsahovat i podpis ošetřované osoby, která dá právě podpisem jasně najevo, že s ošetřováním souhlasí. Vše poté bude odesláno na OSSZ dle místa trvalého bydliště.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné pak má ten, kdo dlouhodobě pečuje o nemocnou a především blízkou osobu v jedné domácnosti, což mu zabraňuje chodit do zaměstnání anebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Na rozdíl od krátkodobých nemocenských dávek ty dlouhodobé podporují i OSVČ. V každém případě je ale třeba mít splněnou požadovanou účast na nemocenském pojištění, která činí:

 • Zaměstnanci – min. 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících
 • OSVČ – účast na pojištění minimálně 3 měsíce

Podmínky jsou zde navíc i u ošetřovaných osob. Taková osoba musí být hospitalizovaná nejméně 7 dní v nemocnici s tím, aby se dalo předpokládat, že i po propuštění z nemocnice bude potřebovat náležitou ošetřovatelskou péči na předpokládanou dobu minimálně 1 měsíc.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5286 | 2018-06-10 21:15:27 | kategorie 9
Dotace
Tisk

Hezký den,

jsem invalidní důchodce třetího stupně a zároveň jsem členem kontrolní komise v jednom spolku. A chci se zeptat na toto. Mám v budoucnu v plánu podnikat a chci, aby všichni přátelé, kteří mají invalidní důchody šli se mnou do toho. Až budu mít IČO, jestli je možné, aby stát či EU mě jako podnikateli, který zaměstnává invalidní důchodce dostával dotace. Nevím jestli je to možné či mě doporučíte jinou možnost, jak podpořít invalidní důchodce v podnikání. Velice děkuji za odpověď. 

Odpověď - 2018-06-13 12:08:39
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, kterým se nás ptáte na možnosti dotací a podpory v případě, kdy pobíráte ID, chcete podnikat a zapojit do podnikání i své kamarády s ID.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že realizaci svého záměru plánujete v budoucnu, to je důležité z toho důvodu, že pravidla kolem příspěvků a dotací se neustále mění, zvláště v případech dotací z EU.

Takže je třeba ze všeho nejdříve vědět, v jakém oboru chcete podnikat a kolik lidí se do toho s Vámi zapojí. Následně bych se pak spojil s Úřadem práce a Živnostenským úřadem. Tam Vám poradí aktuální možnosti příspěvků a dotačních programů, v rámci kterých půjde žádat o dotace. Samotná žádost o dotaci z evropských peněz pak není úplně jednoduchou záležitostí, proto je vždy lepší, obrátit se při jejím zpracování na někoho, kdo již má s evropskými dotacemi zkušenost.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5284 | 2018-05-26 08:41:45 | kategorie 9
Vyšetření + rekonstrukce koupelny
Tisk

Dobrý den,

moje babička (84) se stará o moji maminku (54), které se po dlouhoměsíční hospitalizaci zkroutily dlaně a chodidla. Proto nemůže chodit a nemůže se o sebe postarat (ani se sama nenají). V domácí péči je již několik let, stav se lepší jen pomalu (docházejí denně na 30 minut rehabilitační sestry).

Chtěli bychom ulehčit babičce (která si tvrdohlavě stojí za svým, že se o maminku bude starat v tak vysokém věku) a pokud možno do budoucna se pokusit zlepšit stav maminky tak, aby nebyla ze 100 procent závislá na ostatních. Proto stručně pár dotazů:

a) Koupelna v babiččině bytu je nevyhovující, nelze do ni ani vjet vozíkem. Existuje systém dotací na rekonstrukci koupelny v bytě tak, aby vyhovovala ZTP?

b) O stavu maminky nemáme po hospitalizaci mnoho informací, nevíme, jak moc je stav trvalý a jak moc ho lze vylepšit např. chirurgicky - na jakou instituci se obrátit, aby bylo možné (nejlépe v rámci pojištění) zajistit kompletní vyšetření maminky a získání informací o jejím aktuálním stavu (je nutné ji buď převážet sanitkou, nebo by lékař musel dojít do bytu).

c) Pod jakým názvem hledat zařízení, která by se o maminku dočasně postarala a intenzivně ji rehabilitovala? Netuším, jak taková zařízení hledat.

Děkuji. Pokud je dotaz moc široký, spokojím se s odpovědí, že je lepší si zajít do vaší poradny. Děkuji.

Odpověď - 2018-05-30 15:05:01
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Máte pravdu, že je velmi komplexní, a proto by bylo dobré, jej řešit osobně na některé z našich poraden, jejich adresář naleznete zde.

Pokusíme se však alespoň ve zkratce odpovědět na Vaše dotazy už nyní.

Příspěvek na úpravu koupelny pro potřeby OZP lze získat v rámci Příspěvku na zvláštní pomůcku, který je upraven v zákoně 329/2011 Sb. Příspěvek je určen osobám s:

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
 • těžké sluchové postižení anebo
 • těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Je důležité zmínit, že se musí jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – tedy stav, který podle poznatků současné vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Okruch diagnóz, které odůvodňují, nebo vylučují přiznání příspěvku, je uveden v příloze k zákonu 329/2011 Sb.

Při úpravě koupelny lze příspěvek použít konkrétně na stavební práce spojené s uzpůsobením bytu, koupelny nebo WC, za účelem jeho používání postiženou osobou.

Co se týče zjištění informací o zdravotním stavu Vaší maminky, tak bych se ze všeho nejdříve zkusil domluvit na nejvhodnějším postupu s praktickým lékařem, ten by měl být pacientovi vždy nejblíže.

Pro vyhledání zařízení, které by se o Vaši maminku, byť třeba dočasně postaralo, mohu doporučit například Registr poskytovatelů sociálních služeb.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5283 | 2018-05-25 19:06:07 | kategorie 9
Metodika stanovení výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla
Tisk

Dobrý den. Mám dotaz ohledně příspěvku na zakoupení motorového vozidla. Jde mi především o to, jakým způsobem se stanovuje výše poskytnutého příspěvku a kdo o tom rozhoduje, zda jde o posudkového lékaře, který hodnotí zdravotní stav žadatele nebo zda o výši příspěvku rozhoduje jiný pracovník, například z Úřadu práce? Mohl bych Vás laskavě požádat o zaslání metodiky, podle níž se stanovuje výše poskytnutého příspěvku a k jakým hlediskům se při stanovení konkrétní částky přihlíží? Mnohokrát děkuji. Informace na internetu ohledně výše příspěvku jsou bohužel velmi obecné a daná metodika by mi hodně pomohla i pro případné odvolání proti výši, či případnému zamítnutí nároku na příspěvek. Děkuji za odpověď. S pozdravem, Jan

Odpověď - 2018-05-30 12:17:29
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz, kterým se ptáte na věci ohledně příspěvku na automobil.

Od prvního ledna 2018 vstoupila v platnost novela zákona 329/2011 Sb., která upravuje podmínky pro výši příspěvku. Jediným hodnotícím kritériem je v tuto chvíli příjem osoby a osob společně posuzovaných, tento příjem se pak porovnává s násobky životního minima – za uplynulé čtvrtletí (u OSVČ podle posledního odevzdaného daňového přiznání). Žadatel si tedy musí vypočítat životní minimum své, nebo své rodiny a současně tak spočítat i příjmy.

Za započitatelný příjem se bere příjem zaměstnance, příjem OSVČ, příjem z invalidního/starobního důchodu, příjmy z nájmu, dávky nemocenského pojištění, podpora v nezaměstnanosti, výživné, vybrané dávky státní sociální podpory (přídavky na děti, rodičovský příspěvek), příspěvek na živobytí. Naopak se nezahrnuje příspěvek na péči (příjemcem je klient), příjem příspěvku na péči, pokud ho pobírá fyzická osoba z okruhu společně posuzovaných osob (pečující rodinný příslušník), náhrady škody, nadační příspěvky, stipendia, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku. Bližší informace naleznete na stránkách MPSV

Samotná výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla je stanovena následovně:

a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven osminásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,

b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osminásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devítinásobku této částky,

c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devítinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven desetinásobku této částky,

d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než desetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven jedenáctinásobku této částky,

e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než jedenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvanáctinásobku této částky,

f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).

Seznam diagnoz odůvodňujících přiznání příspěvku na automobil a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu 329/2011 Sb.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5279 | 2018-05-25 12:20:23 | kategorie 9
dotaz
Tisk

Dobrý den,jsem pečující osoba (opatrovník) o zdravotně postiženou osobu ve IV stupni závislosti a mám dohodu o provedení práce max 300hod/rok.Výdělek není větší než 5000 Kč měsíčně.

Chci se zeptat zda mohu v této činnosti( práce na doma) pokračovat nebo ne.Od Července bych měla novou smlouvu se vstupní prohlídkou.Nechci, ale přijít o  výlučnou dobu v pojištění.Jak dlouho a kolik si mohu přivydělat ,abych nemusela platit sociální a zdravotní?Děkuji za odpověď.

Odpověď - 2018-05-30 15:36:41
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

děkujeme za důvěru. se kterou jste se na nás obrátila.

Osoba pečující není v zásadě nijak omezená v možnosti dalšího přivýdělku. Jen je dobré, celou situaci ještě prokonzultovat s pracovníkem místně příslušného kontaktního pracoviště ČSSZ, pokud totiž pečujete o osobu ve IV: stupni závislosti, mohou orgány státní správy začít zjišťovat, zda kvůli práci není zanedbávána péče. Osoby ve IV. stupni jsou totiž zcela závislé na pomoci. Můžete si také vybrat, zda pro výpočet starobního důchodu chcete využít náhradní dobu pojištění, plynoucí z pečování, a nebo příjem z dalšího výdělku. To co pro Vás bude výhodnější Vám opět řeknou pracovníci ČSSZ.

S odvody zdravotního a sociálního pojištění Vám poradí mzdová účetní zaměstnavatele, protože povinnost a výše odvodů se odvýjí mj. od typu smlouvy, kterou máte uzavřenou se zaměstnavatelem.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.