login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.
Vážení uživatelé,žádáme o trpělivost při vyřizování odpovědí na vaše dotazy z důvodu technických výpadků na webu. Děkujeme!

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Dotaz č. 5200 | 2018-03-07 05:10:50 | kategorie 9
sluchově postižená dcera
Tisk

dobrý den, dostanu na 4 letou dceru příspěvek na péči, pokud bych se rozhodla být s ní doma, musím si hradit sociální a zdravotní? Dále pak - z čeho se mi bude vypočítávat na důchod? Kdy máme národk na příspěvek na vozidlo pro ni? úplně dobře nevím, zda tam spadá, jak jsem si pročetla podmínky....děkuji J.P.

Odpověď - 2018-03-12 09:09:43
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

nárok na příspěvek na péči má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Více o příspěvku na péči najdete na stránkách MPSV. 

Doporučuji před podáním žádosti o příspěvek podívat se na 10 základních životních potřeb, podle kterých se přiznávají jednotlivé stupně příspěvku na péči. Tyto potřeby jsou vypsány ve vyhlášce 505/2006 Sb, v části první.

K tomu, abyste se stala osobou pečující, musíte splnit následující podmínky:

péče o dítě do 10 let s příspěvkem na péči v I. stupně, nebo péče o osobu starší 10 let s příspěvkem na péči v II., III., nebo IV. st.

Pečující osoba musí být uvedena na úřadu práce ve formuláři „oznámení o poskytovateli pomoci“ na 1. místě a musí se jednat o blízkou osobu, tzn., přímého příbuzného nebo člověka, který žije s příjemcem příspěvku na péči ve společné domácnosti (doloží čestným prohlášením).

Zdravotní pojištění je za pečující osobu hrazeno státem v případě, že pečuje o příjemce příspěvku na péči a nemá zdravotní pojištění hrazeno z výdělečné činnosti. Pečující osoba se musí nahlásit jako pečující na své zdravotní pojišťovně do 8 dnů od zahájení péče.

Sociální pojištění – Doba péče se pečující osobě počítá pro nárok na důchod jako náhradní doba pojištění v případě, že pečuje o příjemce příspěvku na péči a nemá sociální pojištění hrazeno z výdělečné činnosti.

Co se týče nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku – pořízení automobilu. Nejsme oprávněni posuzovat, zda Vám příspěvek bude náležet. Podat žádost si každopádně můžete. O příspěvku rozhoduje příslušný úřad práce na základě posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou. V zákoně o příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením se uvádí toto:

Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla se považují zdravotní postižení:

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

 A dále těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

Ve vyhlášce 388/2011 Sb. se dočtete, na které pomůcky lze žádat u osob se sluchovým postižením.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5198 | 2018-03-05 17:34:46 | kategorie 9
příspěvek na zvláštní pomůcku - auto
Tisk

Dobrý den, požádali jsme o příspěvek na auto a bylo nám sděleno, že pokud auto zakoupíme dřív než bude o příspěvku rozhodnuto, může být z tohoto důvodu žádost zamítnuta. Jelikož z důvodu situace - zhoršení zdravotního stavu tchýně potřebuje toto vozidlo pořídit co nejdřív, chci se zeptat zda je skutečně zakoupení auta dřív, než bude o příspěvku rozhoduto, důvodem pro zamítnutí žádosti. Děkuji.

 

 

Odpověď - 2018-03-12 09:01:34
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zákon stanovuje, že: „Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících dni zahájení řízení o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku podle tohoto zákona.“ Hovoří se tedy o zakoupení před podáním žádosti. Naopak zákon neupravuje, že pomůcku nemůžete zakoupit již během řízení. Podmínkou pro vrácení je pouze nevyužití příspěvku do tří měsíců od vydání rozhodnutí.

V případě, že se rozhodnete zakoupit pomůcku již během řízení a následně Vám bude žádost odmítnuta, máte dvě možnosti následného postupu. První je podání odvolání. Druhou je podání nové žádosti, ve které budete žádat příspěvek na již zakoupenou pomůcku, což zákon umožňuje, viz výše.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5197 | 2018-03-05 16:29:19 | kategorie 9
schodolez/plošina
Tisk

Dobrý den,

dnes jsme s kolegyněmi řešily otázku indikace Schodolezu verzus Šikmé schodišťové plošiny, je pravda, že se musí vždy nejdříve vybrat schodolez a pokud klient potřebuje plošinu, nejdříve dokladovat, že použití schodolezu není možné? (Jde mi hlavně o nutnost asistence při použití schodolezu, což u plošiny není potřeba) Existuje nějaký přehlednější návod nebo informace? Velice děkuji za odpověď 

   

Odpověď - 2018-03-12 09:02:22
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

je to opravdu tak. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením toto opravdu upravuje v § 9 odst. 10 věta třetí a násl., „Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny se poskytne, jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je osoba povinna pro účely posouzení splnění podmínky uvedené ve větě první předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny.“

Zároveň ovšem toto řešení musí plně vyhovovat osobě, pro kterou je plošina zařizována. Pro podrobnější postup doporučuji obrátit se přímo na příslušný úřad práce.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5196 | 2018-03-04 18:34:59 | kategorie 9
SOCIÁLNÍ DÁVKY
Tisk

dobrý den..:maminka ( sousedka ) má invalidního sYna vím.. že měl jinak ty sociální dávky.nějak navíšené

z ohledem na zdravotnís tav syna..Dotaz podle čeho..a jak to je abych to sousedce poradil.. mu  řekl že nemá právo na jiné jak normální výši.zdravotní hledisko se nezapočítává

....ale já to mĚl před 10 lety jinak  ODPOVĚ´D PROSÍM NA EMAIL...

PŘEDEM dĚKUJI PETR 

Odpověď - 2018-03-12 09:11:26
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, Petře,

z Vašeho dotazu mi není zřejmé, na jaké dávky se dotazujete. Pro všeobecnou informaci uvedu základní dávky a způsob jejich získání.

Dávky hmotné nouze:

- vyřídit si tyto dávky můžete na úřadě práce v místě Vašeho bydliště,

- dělí se na tři dávky – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc,

- o tuto dávku může požádat osoba či rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost.

- výše dávky se odvíjí od částek životního minima,

- navýšit částku určenou na živobytí si může ta osoba, která vykonávala veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně. Případně si dávku může navýšit osoba, která má lékařem danou specifickou dietu.

více informací získáte na stránkách MPSV.

Státní sociální podpora:

- o tyto dávky si můžete taktéž požádat na úřadě práce v místě bydliště,

- rozlišující se dávky: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné

- výše těchto dávek se odvíjí od příjmů žadatele a společně s ním posuzovaných osob a to zejména u přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a porodného. Bez ohledu na příjem rodiny se poskytují rodičovský příspěvek a pohřebné.

- více inforamcí najdete taktéž na stránkách MPSV.

Příspěvek na péči:

- o tuto dávku si lze taktéž požádat na úřadě práce.

- výše dávky se rozlišuje dle přiznaného stupně závislosti, který se posuzuje dle zdravotního stavu žadatele a dále za pomoci sociálního šetření v místě bydliště žadatele.

- stupeň závislosti se posuzuje dle 10 základních životních potřeb, které najdete zde.

- výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

 •  3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislosti)
 • 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislosti)
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

- výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislosti) 
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

- Při zhoršení zdravotního stavu si může osoba, která PnP již pobírá, požádat o přehodnocení stupně závislosti.

V případě potřeby nám svůj dotaz prosím blíže specifikujte, případně kontaktujte přímo některou z našich poraden. Kontakty na naše poradny najdete na našich stránkách.

S pozdravem Jitka Nosková
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5194 | 2018-03-03 08:14:35 | kategorie 9
Příspěvk na zvláštní pomůcku
Tisk

Dobrý den,

prosím o informaci ohledně Příspěvku na zvláštní pomůcku.

Dcera je držitelem průkazu ZTP|P, věk 29 let. Je chodící, nemluví, s velmi špatnou chůzí i jemnou motorikou. Kvůli nevyhovujícím podmínkám chůze po schodech jsme nuceni předělat dřevěné schody s betonovým základem. Dřevěné zábradlí i madla na schodech. Jedná se o 18 schodů v chodbě. Před schody je nutné zvlášť  madlo bránící pádu z terasy do chodby. Dále se jedná o madlo ke 3 schodům. Musíme přidělat úchyt na dveřích z chodby na terasu. Dveře se neotevírají klasickým způsobem, proto je nutný úchyt na dveře. Také madlo ve verandě k jednomu schodu. Dcera bez držení a podpory není schopna chůze po schodech. Na výtah a plošinu není prostor. Finančně jak pro nás tak stát by to byla varianta hodně dražší. Naše varianta je mnohem levnější. Jedná se o práci provedenou stolařskou firmou i s výrobou zábradlí a madel na míru. Provedení všech úprav je nutné udělat pouze kvůli postižení dcery.

Prosím o informaci zda-li máme nárok na tuto zvláštní pomůcku.

Mockrát děkuji za odpověď

 

Odpověď - 2018-03-12 08:56:12
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel nejsme kompetentní k posuzování nároku na jakékoli příspěvky.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví prováděcí vyhláška č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Vámi uváděné řešení v legislativní úpravě není stanoveno. Doporučovala bych proto domluvit si konzultaci na příslušném úřadu práce, který o příspěvcích rozhoduje. V případě, že na ÚP neuspějete, můžete se obrátit na některou z nadací, které na tyto úpravy přispívají.

Vyhláška uvádí pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí tyto typy pomůcek:

- dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku,

- stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, a to včetně stavebních prací spojených s rozšířením dveří v rámci uzpůsobení koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli však o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.

- nájezdové ližiny,

- přenosná rampa,

- schodolez,

- svislá zdvihací plošina, včetně instalace,

- šikmá zvedací plošina, včetně instalace,

- stropní zvedací systém, včetně instalace,

- roštová rampa, včetně instalace.

- stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

- schodišťová sedačka, včetně instalace.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5183 | 2018-02-21 20:32:43 | kategorie 9
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
Tisk

Dobrý den,

v jednom příspěvku zde ve fóru jsem našel, že za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému se považují: zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l).

Když jsem se dotazoval na úřadě ohledně možnosti poskytnout příspěvek na základě tohoto postižení (anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování), tak mě bylo sděleno, že bod l, tam není zahrnutý. Kde je tedy pravda a mám v případě takovéhoto postižení vůbec žádat o tento příspěvek.

Děkuji

Odpověď - 2018-02-22 11:45:47
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

příloha k zákonu č 329/2011 Sb., hovoří o zdravotních postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému zcela jasně. Aktuální znění má tuto podobu:

"4. Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému se považují:
 
a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l),
 
b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace."

Pod bodem 1písm.a), b), d) až i) a l), je uvedeno:  
 
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
 
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí, 
 
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
 
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
 
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
 
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
 
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
 
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
 
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

 

Bohužel Vám nejsme schopni říci, proč Vám paní úřednice podala takovouto informaci. Můžete paní úřednici předložit zákon s uvedeným zněním a požádat o vysvětlení, proč Vám podala mylnou informaci. Rozhodně ovšem o příspěvek požádejte. O přiznání příspěvku rozhodují v prvé řadě posudkoví lékaři. Následně po schválení posudkovým lékařem, úřednici vyhotovují rozhodnutí o příspěvku. 

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5153 | 2018-01-20 18:09:38 | kategorie 9
Prispevek na motorové vozidlo
Tisk

Dobrý den. Má nárok na příspěvek na motorové vozidlo tezce zdrav postizeny syn s dg. dětský autismus, LMP, uzkostna porucha, kterého denně dovážíme do speciální školy? Ma prukaz ztp/p. Děkuji. 

Odpověď - 2018-01-22 14:32:02
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel nejsme oprávnění posuzovat synův nárok na příspěvek na motorové vozidlo. Splňuje-li syn podmínky nároku, příspěvek by měl být přiznán.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.  

Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5150 | 2018-01-19 10:21:14 | kategorie 9
Dotaz na pořízení auta
Tisk

Dobrý den,jsem ID ve 3 stupni,po onkol.onemocnění.V létě tohoto roku,by mělo dojít k posouzení mého zdr.stavu,vzhledem k tomu,že nemám tl.střevo a po léčbě zůstaly větší ,či menší obtíže,které si vyžadují stálé návštěvy u lékaře a vzhledem k tomu,že informace o této možnosti mám pouze zprostředkované a nejsem si docela jistá,co je reálné a co nikoliv,chtěla jsem se dotázat,zda mám šanci dosáhnout na tento příspěvek.Podotýkám,nikdo z úředníků mě neinformoval,vždy jsem musela pátrat sama ve všech úlevách.Auto by mi hodně ulehčilo,cestování autobusem,vlakem atd.je pro mě hodně únavné,komplikované,potřebuji být v dosahu WC a ne vždy je to možné.Poradíte mi,zda má cenu podat žádost i v době cca půl roku před přezkumem?

Odpověď - 2018-01-22 14:33:13
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

obávám se, že podmínky příspěvku na motorové vozidlo jsou velmi úzce vymezeny. Pro přiznání nároku se posuzuje konkrétní zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla. Tyto zdravotní stavy jsou upraveny a vymezeny přílohou zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Uvedené vymezení můžete nalézt na našich stránkách, popř. zde.

Bližší informace o příspěvku na motorové vozidlo naleznete na stránkách MPSV, popř. zde.

Každopádně můžete žádost o příspěvek zkusit podat. Doporučila bych ovšem také možnost zvážit oslovení některé z nadací, které osobám se zdravotním postižením pomáhají.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 5148 | 2018-01-18 13:15:38 | kategorie 9
Invalidní důchod, nároky, příspěvky osoby se zdravotním postižením.
Tisk

Dobrý den, můj syn (53 let) je od konce října 2017 po rozsáhlé operaci sarkomu v oblasti kyčle a dle vyjádření ošetřujících lékařů bude invalidní. V současné době je v rehabilitačním zařízení, kde mu bylo doporučeno, aby se začal zabývat problematikou přechodu do invalidního důchodu, taky na co bude mít nárok a jak se uplatňuje a pod., zda a případně na co má nárok v době než přejde do důchodu. Jde mu tedy především o základní informace včetně poučení kam a na koho se může obracet při řešení problémů spojených s následky svého zdravotního stavu. Domnívám se, že tato poradna je velmi vhodnou a dobrou pomocnicí a tak doufám v laskavou radu a pomoc, za které již nyní moc děkuji.

Odpověď - 2018-01-24 15:23:14
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

žádost o invalidní důchod se podává na Okresní správě sociálního zabezpečení, bližší informace naleznete zde.

Doporučuji také zažádat o průkaz OZP, na ten se totiž váží výhody, které může držitel průkazu využívat. Společně s průkazem OZP můžete požádat i o příspěvek na mobilitu.

Dále by bylo dobré zažádat o příspěvek na péči, ten je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc druhé osoby. Z tohoto příspěvku se tato pomoc hradí.

Můžete také žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku, ten Vám pomůže při pořízení nutných pomůcek pro zlepšení mobility nebo z něj můžete spolufinancovat třeba úpravu bytu tak, aby byl bezbariérový.

Pokud je Váš syn v tuto chvíli v rehabilitačním ústavu, doporučuji ze všeho nejdříve kontaktovat sociálního pracovníka rehabilitačního ústavu. Tito pracovníci poskytují klientům pomoc právě v takovýchto situacích.

Případně se pak můžete ještě podívat do Registru poskytovatelů sociálních služeb,zda ve Vašem okolí nepůsobí nějaká organizace, která by Vám mohla pomoci, nebo se obraťte na některou z našich poboček, kde Vám rádi poradíme.

S pozdravem Mgr. Jan Bouma
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 5142 | 2018-01-15 22:44:36 | kategorie 9
zřízení CHPM
Tisk

dobrý den, požádali jsme o zřízení nového CHPM a v podnikatelském záměru jsme uvedli, že hodláme na tomto CHPM zaměstnat OZP, která již u nás pracovala na CHPM s jinou náplní práce. Úřad práce tuto žádost o zřízení CHPM (podanou začátkem prosince 2017) zamítl s tím, že podporuje pouze zřizování CHPM pro zcela nové zaměstnance a nikoli pro zaměstnance, kteří již u tohoto zaměstnavatele pracovali. Má úřad práce právo z tohoto důvodu žádost o zřízení nového CHPM zamítnout?   

Odpověď - 2018-01-17 13:32:55
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

bohužel jde o nenárokový příspěvek, který je zcela v kompetenci příslušného úřadu práce. Preferuje-li úřad práce zřizování pracovních míst pro zcela nové zaměstnance, nelze jim v tomto odporovat.

Můžete ovšem zkusit podat novou žádost.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

 • Výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Smlouvy o poskytování sociální služby
 • Nemocenského a zdravotního pojištění
 • Důchodů a důchodového pojištění
 • Příspěvku na péči
 • Dávek státní sociální podpory
 • Dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazů osob se zdravotním postižením
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Výběru , dávek a příspěvků kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Občanského, rodinného a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
 • Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

 • Občané se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Opatrovníci a podpůrci osob s narušenou schopností právně jednat, zástupci z řad členů domácnosti a opatrovníci osob s omezenou svéprávností
 • Rodiče, rodinný příslušníci a osoby pečující

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.