login:
heslo:
Špatné přihlašovací údaje

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 5 pracovních dnů.
V případě složitého dotazu nebo technických komplikací budete na připadnou prodlevu upozorněni.

Vaše dotazy

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dotaz č. 4879 | 2017-04-04 12:19:54 | kategorie 4
omezení právní způsobilosti
Tisk

Dobrý den,

klient s omezenou právní způsobilostí, jehož opatrovníkem je město, odsouhlasil po telefonu nějakou výhodnou smlouvu na telekomunikační služby. Po jednání s operátorem nám bylo sděleno, že smlouva bude od dnešního data neplatná, nicméně dlužnou částku za služby, které nečerpal, bude muset zpětně uhradit, jedná se o částku řádově do třech tisíc Kč. Má tedy zákonnou povinnost částku uhradit nebo byla smlouva neplatná a nic by hradit neměl?

 

Odpověď - 2017-04-05 14:15:32
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

smlouva je neplatná. Je nutné doložit, že klient je omezen a v jakém rozsahu. Uhradit je třeba to, co již bylo "spotřebováno". Služby, které nečerpal, společnosti tedy nevznikla škoda, není nutné hradit.

Doporučuji tuto situaci řešit soudní cestou, protože společnost se nejspíše nebude chtít domluvit. Každopádně je vhodné najít si právní zastoupení a celou situaci s ním projednat, včetně předložení všech podkladů. Případně je možné se obrátit na organizaci na ochranu spotřebitele, která by mohla vyvinout aktivit bez soudního řízení.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4867 | 2017-03-24 10:13:08 | kategorie 4
Výměna vozíku
Tisk
Dobrý den,
mám klienta, který je na vozíčku a rád by se Vás zeptal, když měl 2x poruchu tlumiče na elektrickém vozíku, je možné vyměnit elektrický vozík i po třetí poruše stejného tlumiče? Ten vozík je celkem poruchový.
Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem
 
 
 
Odpověď - 2017-03-27 12:43:53
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

možné to samozřejmě je. Pokud je ovšem poruchový pouze jeden a ten samý tlumič, jde jednoznačně o závadu na vyměněném tlumiči, nikoli na celém vozíku. Není tedy jasné, zda by Vám vyměnili celý vozík. Pokud je těchto závad více, a nejsou způsobeny opotřebením, je možné nárokovat výměnu celého vozíku.

V případě sporu s prodávajícím doporučuji obrátit se na organizaci zabývající se ochranou spotřebitele. Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách České obchodní inspekce.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4864 | 2017-03-22 19:20:26 | kategorie 4
Újma na zdraví užíváním psychotropních omamných látek
Tisk

Dobrý den,

syn od 15 let (dnes je mu 20) užíval omamné psychotropní látky, stal se závislým. Do studií několika škol nechodil, odmítal se učit. Takto se choval i jako dospělý – plnoletý. Podstoupil několik hospitalizací pro akutní předávkování alkoholem a drogami. Drogami, alkoholem, které užíval i jako dospělý si zničil zdraví. Nedbal žádných varování o škodlivosti těchto látek od lékařů i rodiny. Jako dospělý po odchodu z učení, se zaevidoval na úřadu práce. Po měsíci, po registraci na ÚP, požádal o invalidní důchod. Odhlásil se z úřadu práce a zažádal na sociálce o invalidní důchod. Byl mu přiznán. Dnes mě žaluje o výživné. Je mi z toho zle, jen co si vzpomenu, jak se choval. Neskutečná vulgarita, krádeže, nezájem o učení, ničení výbavy domácnosti. Denně vykouří i dvě krabičky cigaret a je posedlý financováním hazardních sázkových her.  Má nárok na invaliditu, když újmu na zdraví si způsobil a dále způsobuje svým naprosto nezodpovědným chováním? Takovéto chování ČSSZ nebere při udělování invalidity v úvahu? Je na místě, abych se proti žalobě o výživné bránil? Děkuji.

Odpověď - 2017-03-23 09:27:52
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

ČSSZ posuzuje aktuální zdravotní stav, nikoli důvody jeho vzniku.

Co se týče výživného, zcela jistě můžete tyto skutečnosti během soudního jednání uvést. Dále můžete vyjasnit současné vztahy mezi Vámi a synem, např. četnost návštěv, atd.

Soud bude zkoumat potřeby syna a je schopnost - neschopnost se sám živit. Rozsah výživného se stanovuje s ohledem na majetkové poměry, odůvodněné potřeby a možnosti Vás i syna. 

Každopádně bych Vám doporučila najít si právní zastoupení, aby Vám v této věci pomohli.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4863 | 2017-03-21 18:24:50 | kategorie 4
jednání operátora Datel mobil
Tisk

Dobrý večer, vím že se tady řeší závažnější věci, ale nevím si rady. Můj operátor Datel mobil skončil dne 28. 2. 2017 svoji činnost přislíbili, že mi vrátí co jsem neprovolala z kreditu. Do dnešního dne nic. Jsem v důchodu a bojím se že o peníze přijdu. Co mám dělat. Kratochvílová

Odpověď - 2017-03-22 13:30:53
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

operátora vyzvěte k vyplacení zbývajícího kreditu písemnou cestou.

Rozhodně si zjistěte důvod ukončení činnosti. V případě insolvenčního řízení je nutné přihlásit svou pohledávku u příslušného insolvenčního správce.

Předpokládám ovšem, že vyplacení všech zbývajících pohledávek bude společnosti nějakou dobu trvat. Je tedy vhodné se na tyto lhůty informovat.

V případě, že s Vámi společnost komunikovat nebude, doporučuji obrátit se na některou z organizací na ochranu spotřebitele, některé kontakty naleznete zde.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4848 | 2017-02-24 12:32:14 | kategorie 4
Poskytnutí úvěru na osobu zbavenou svéprávnosti
Tisk

Dobrý den,

kupujeme pro zletilou dceru (zbavenou svéprávnosti) auto a chtěli jsme využít nabídky prodejce na financování. S ohledem, na to že na pořízení je spokytnut příspěvek od státu musí být dcera i majitelkou auta. Poskytovatel úvěru mi oznámil, že je třeba rozhodnutí soudu, že úvěr je ve prospěch postižené osoby. Nestačí pouze podpis opatrovníka na úvěrové smlouvy?

Děkuji

Odpověď - 2017-02-27 14:03:13
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

poskytovatel má pravdu. Pokud osobu omezenou ve svéprávnosti zavazujete k trvajícímu nebo opakovatelnému plnění na delší než tři roky, je nutný souhlas soudu. Taktéž se zohledňuje nabytí majetku, zde potřebujete minimálně souhlas opatrovnické rady, pokud není soud:

a) nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu,
 
b) nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu třetinu opatrovancova majetku, ledaže tato třetina představuje hodnotu jen nepatrnou, nebo
 
c) přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených v písmenu a) nebo b),

Další jednání, ke kterému je nutný souhlas soudu, nezáleží na existenci opatrovnické rady:

a) zavázat opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo osoby tomuto členu blízké,
 
b) nabýt pro opatrovance nemovitou věc nebo podíl na ní, ani opatrovancovu nemovitou věc nebo podíl na ní zcizit či zatížit,
 
c) nabýt pro opatrovance obchodní závod, podíl na obchodním závodu nebo podíl na právnické osobě, ani tento majetek zcizit nebo zatížit; to neplatí, jedná-li se o nabytí účastnických nebo podobných cenných papírů zajišťujících bezpečný výnos,
 
d) uzavřít za opatrovance smlouvu zavazující ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění na dobu delší než tři roky,
 
e) odmítnout dědictví nebo jiné plnění z pozůstalosti, nebo
 
f) zavázat opatrovance k bezúplatnému plnění jiné osobě, ledaže se jedná o dar poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4841 | 2017-02-17 17:50:19 | kategorie 4
omezení způsobilosti
Tisk

Dobrý den,

19 letá, dcera středně těžká mentální retardace horní mez,

prozatím není omezena způsobilost k právním úkonům.

Za tu krátkou dobu, po ketrou je zletilá jsme neměli problém

např. na úřadech , podpis  samozřejmě zvládá , jednodušší text 

jen z části.

Je tedy nutné do budoucna vyřizovaz omezení způsobilosti

např.  z důvodu podpisu smlouvy se sociální službou  apod.

Odpověď - 2017-02-20 12:26:56
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

omezovat není nezbytné. Je možné požádat soud o schválení zastoupení členem domácnosti. Toto podpůrčí opatření Vám umožňuje zastupovat dceru bez omezení svéprávnosti. Je možné pouze v případě, že s dcerou žijete ve společné domácnosti.

Zástupce dbá o ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv i o to, aby způsob jeho života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním představám a přáním zastoupeného. Zastoupení se vztahuje na obvyklé záležitosti, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného. Zástupce však není oprávněn udělit souhlas k zásahu do duševní nebo tělesné integrity člověka s trvalými následky. Zástupce může nakládat s příjmy zastoupeného v rozsahu potřebném pro obstarání obvyklých záležitostí, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného; s peněžními prostředky na účtu zastoupeného však může nakládat jen v rozsahu nepřesahujícím měsíčně výši životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4838 | 2017-02-14 19:15:03 | kategorie 4
zvláštní příjemce důchodu
Tisk

Dobrý den,starám se o maminku,které je 92 let,je úplně bezmocná,dementní,nedokáže se podepsat.Byla jsem ustanovena zvláštním příjemcem dávek důchodového pojištění- starobního důchodu maminky.

Důchod nosí doručovatelka k nám domů.Nechce mně peníze vyplatit,dokud prý neuvidí,že je maminka doma

Maminka nesnáší cizí lidi,vždy se rozčílí.Kdyby maminka musela do nemocnice,tak mně důchod nevyplatí,když jí maminku nemůžu ukázat?Má právo vyžadovat viďět maminku i když jsem zvláštním příjemcem? Mohu důchod přebírat na poště a stačí mi k tomu občanské průkazy můj a matky? Děkuji

 

 

 

Odpověď - 2017-02-15 09:48:43
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

zvláštní příjemce důchodu je ustanoven právě proto, aby za oprávněnou osobu mohl důchod přebírat, když oprávněná osoba nemůže sama, a to bez toho, že oprávněná osoba je nebo není přítomna. Důchod tedy můžete bez maminky přebírat jak doma, tak na poště, stačí předložit potvrzení o tom, že jste zvláštní příjemce dávky a občanský průkez.

 

Pokud doručovatelka neví, co to zvláštní příjemce je a důchod Vám nechce bez maminky vydat, nezbude Vám, než se obrátit na vedení pošty. Jinak asi doručovatelku nepřesvědčíte. 

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4815 | 2017-01-17 12:33:22 | kategorie 4
kontakt na ombudsmana Innogy
Tisk

Dobrý den, řeším spor s Innogy a potřebovala bych kontakt na ombudsmana, jsem invalidní. Děkuji.M.

Odpověď - 2017-01-18 07:43:06
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den, 

kontakty na kancelář Veřejného ochránce práv najdete zde.

S pozdravem PhDr. Leoš Spáčil
Poradna NRZP ČR Brno
Dotaz č. 4772 | 2016-11-28 14:25:47 | kategorie 4
Listina opatrovníka
Tisk

Dobrý den,

chtěla jsem na VZP vyřídit pro dceru příspěvek na volnočasovou aktivitu (nejsem si jistá, jak se přesně tento příspěvek nazývá). Mojí dceři je 22 let a má 3. stupeň závislosti. Byla jsem již v roce 2012 ustanovena soudem jejím opatrovníkem a obdržela listinu opatrovníka. Mám podle této listiny právo a také povinnost ji zastupovat při různých jednáních na úřadech a podobně. Ovšem při jednání na VZP mi ji odmítli uznat s tím, že je datována rokem 2012 a že v ní není uvedeno, že za svou dceru mohu i podepisovat.

Můžete mi tedy, prosím, odpovědět, jak to s platností listiny opatrovníka a rozsahem práv je?

Děkuji

Odpověď - 2016-11-30 12:25:47
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

Vaše situace má několik zdůvodnění. V každém případě jde o pochybení na straně úřednice. Pokud je v listině jasně napsáno, že máte dceru zastupovat na úřadech, paní Vám nesmí toto jednání odmítnout. Její námitka ohledně data listiny je v tuto chvíli ještě nepodstatná.

Jestliže byla Vaše dcera zbavena způsobilosti k právním úkonům v roce 2012, nyní je pouze omezena ve svéprávnosti a to na omezenou dobu tří let ode dne platnosti nového občanského zákoníku, pokud není podaná žádost na přezkoumání. To v reálu znamená, že od 1.1.2017 by měli být všichni plně svéprávní, opět pokud neprobíhá řízení ve věci omezení, popř. soud již nerozhodl jinak.

Zastupování člověka také znamená, byť to v rozhodnutí není jasně uvedeno, ale z textu toto plyne, že za daného člověka podepisujete úřední listiny. Většina listin a formulářů má pro tyto případy kolonku "v zastoupení".

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Dotaz č. 4767 | 2016-11-17 13:02:15 | kategorie 4
Jak se bránit exekuci podané proti dítěi, které jsem neměl v péči ale platil jsem výživné.
Tisk

Dobrý den. 

Obrátil se na nás člen našeho SPCCH ZO Nejdek z.z. s dotazem jak má postupovat. Protže to co si dovolilo město Nejdek a konkrétně paní Jančíková se i já domnívám, že bylo v rozporu se zákonem. Když na dítě platil řádně výživné do doby než bylo ditě svěřeno do péče otcce pro týrání a zneužívání ze strany marky a jejího přítele. Otec dítěti, ketré není plnoleté zřídil účet kam matka posílá výživné. Exekutor okamžitě účet dítěte zablokoval. Otec tedy dlužnou částku za roky 2014 a 2015 doplatil. Sám otec neví proč matka, když měla dítě v péči a dostávala výživné neplatila za dítě popelnice?????? Dále proč město Nejdek potažmo paní Jančíková a exekutor až nyní, když otec zřídil dítěti, které není plnoleté zablokoval účet. Proč město Nejdek - paní Jenčíková nepoožadovala uhrazení popelnic po matce již dříve? Na tuto otázku paní Jenčíková a ani nikdo z města Nejdek nedokázal odpovědět!!!!!!!! Níže posílám email od otce dítěte.

Ahojky Jaroušku,
Aďa se narodila 8.11. 2012. Její máma od Honzíka odešla v srpnu 2013. Malou měla do začátku 14.3. 2016, kdy bylo vydané předběžné opatření. Od 21.6.2016 jí má svěřenou soudně.  Exekuci dalo město - p. Jančíková dala podklad. Prý je to normální, takhle to prý dělají. Ta exekuce je za r. 2014 a15. V červnu Honzík hned zaplatil. Od října má Adélka trvalé bydliště v Drahobudicích u Zásmuk. A to jí Honza přitom platil 2500. Teď jsem s ním mluvila. Částku už mu strhli, takže už je konto odblokované a on je úplně bez peněz. Že je tam exekuce, se dozvěděl náhodou, když se díval, jestli už tam má peníze. Ta pípípí ještě ani nebyla schopná mu to dát vědět písemně. Co se týká popelnic za ty 3 měsíce 6-9, ještě žádnou složenku nedostal. Neví, kolik má zaplatit a kam. 

Prosíme o radu jak postupovat dál a zda je toto jednání města Nejdek - paní Jenčíkové normální.

Moc děkuji za odpověď

Jaroslav Seidl

místopředseda SPCCH ZO Nejdek z.s.

Odpověď - 2016-11-21 10:57:22
Aktualizace - 0000-00-00 00:00:00
Tisk

Dobrý den,

pokud není dluh splacen, zasílá se dlužníkovi výzva k úhradě. Není-li dluh uhrazen, má věřitel právo celou věc vymáhat exekučně. V daném případě bohužel došlo k shodě okolností, která se může zdát nepříjemná, ale opak je pravdou.

Jelikož již dluh vznikl, není možné se splacení vyhnout. Exekuční příkaz nejspíše přišel již matce dítěte, která jej neřešila. Soud, který projednával svěření dítěte do péče, neřeší dluhy dítěte. To že otec založil dítěti účet, bylo v tomto případě dobře. Exekutor zjistil, že dítě má účet a mohl jej zablokovat. V opačném případě by se mohlo stát, že by se o dluhu nevědělo do 18 let dítěte, který by si pak založilo svůj účet. Dluh by byl několikanásobně vyšší.

Bohužel nejsem schopna říci, proč matka dítěte neuhradila poplatky, následnou exekuci a už vůbec ne, proč tuto skutečnost zamlčela. Za dítě jsou zodpovědní oba rodiče, v tomto případě není podstatné placení výživného. Po zvážení celé záležitosti, je možné, aby otec vymáhal uhrazený dluh na matce dítěte. Vymahatelnost dluhu je ovšem jinou záležitostí.

S pozdravem Mgr. Jana Bendová
Poradna NRZP ČR v Brně
Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

E-poradna

Tisk / Předčítání (otevře se nové okno)

E-poradna se zaměřuje na problematiku:

Cílová skupina poradny (bez omezení věku):

Do cílové skupiny patří klienti, kteří uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek kvalifikovaných informací.
Jedná se jak o klienty - uživatele ambulantních nebo terénních sociálních služeb, tak klienty - uživatele sociálních služeb poskytovaných některým z pobytových zařízení.

Poradna je přístupná i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

mapa
Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Náš sponzor Logo_PP nokd_logo_horizontalnilogo_nadacni_kimex logo CP1
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

číslo účtu je: 248896031 / 0300

Sbírka je určena na financování těchto projektů:

Informovanost osob se zdravotním postižením o možnosti získání euroklíče.
Informovanost o místech osázených eurozámky.
Nákup klíčů pro osoby se zdravotním postižením.

Podpora poradenství NRZP ČR, nyní můžete přispět ONLINE.

V měsící únoru došlo na sbírkový účet 3700,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 7400,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.

© 2010 Všechna práva obsahu vyhrazena. | Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.